english
french
deutsch

Our patron
Palaimintasis S.W. Frelichowski
White Service
Baltoji Misija

Žemutinio slonsko regionas
Aukštutinio slonsko regionas
Kujavu – pamarės regionas
Liublino regionas
Lodzes regionas
Malopolski
Mazovijos regionas
Podkarpates regionas
Pamarės regionas
Šiaurės rytų regionas
Varmijos mozurų regionas
Wielkopolski
Šiaurės vakarų regionas

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHR) - trumpas pristatymas

ZHR, po 15 metų intensyvios veiklos tęsia skautų veiklą. ZHR ne tik įsitraukė į senųjų skautų vertybių sugrąžinimą, bet ir padeda spręsti jaunųjų lenkų problemas ir kuria sąlygas joms vystytis.

Dabar Lenkijos jaunimo organizacija turi naują iššūkį. Mūsų tarnystė yra nukreipta prieš tarybinį palikimą: prieš egoizmą, gyvenimo sekuliarizaciją, melą ir vaidmeniškumą - moralinių vertybių nuvertėjimą. Tai yra sunki užduotis atgaivinti moralinį reliatyvizmą, kuris neaplenkė Vakarų.

Tradiciniai skautų auklėjimo metodai yra kilę iš krikščioniškosios doktrinos ir idėjų. Taip stengiamės realizuoti Švento Tėvo žodžius, paskelbtus ZHR valdžios atstovams per privačią audienciją 1996 metais: tarp daugybės melagingų kelių žmogus gali surasti Kristaus kelią ir žengti juo. Vienos harcerių dainos žodžiai sako: ”Tegul jūsų giedra ir žėrintis žvilgsnis prašviesina žmonių tamsybę, tegul kitiems atneša laimę harcerių lemtis.”

Mūsų Sąjungos auklėjimo darbas vyksta vilkiukų/ paukštyčių gaujose, harcerų/ harcerių draugovėse, patyrusiųjų skautų(-čių) patruliuose ir vyresniųjų skautų būriuose. Pagal programines ir organizacines prielaidas ZHR yra padalintas į dvi lygiagrečias organizacijas – Harcerių ir Harcerų - į kurias įeina:

- Paukštyčių/ vilkiukų gaujos (8-11 metų)
- Harcerių/ harcerų draugovės (12-15 metų)
- Patyrusių skaučių/ skautų patruliai (16-18 metų)
- Vyresniujų skautų būriai (nuo 18 metų).

Draugovės sudaro tuntus, tuntai - kraštus. Harcerių Organizacijai vadovauja Vyriausioji skautininkė, o Harcerų Organizacijai – Vyriausias skautininkas.

Aukščiausia Sąjungos valdžia yra Suvažiavimas, kurio delegatai išrenka organizacijos pirmininką, Vyriausią skautininkę ir Vyriausiąjį skautininką, Tarybą, Kontroles komisiją, Etikos komisiją.

ZHR yra padalintas į 13 vaivadijų (okręg). Kiekvieną vaivadiją sudaro harcerių ir harcerų kraštai. Vaivadijos yra automatiškai lokalini vienetai Sąjungos organizacijai. Vaivadijos valdžia (valdyba, etikos komisija, krašto seniūnas (-ė)) yra išrenkama per suvažiavimą į dviejų metų kadenciją. Vaivadijos valdyba išrenka pirmininką, kuris automatiškai tampa Tarybos nariu, o taip pat atstovauja ZHR susitikimuose su kitomis organizacijomis.

Aukščiausia ZHR valdžia tarp suvažiavimų yra Vyriausioji Taryba, sudaryta iš : pirmininko, vyriausiojo skautininko (-ės), kapeliono, generalinio sekretoriaus, iždininko, užsienio komisaro, o taip pat iš vieno ar dviejų narių. Vadų Tarybą išrenka ZHR Vadovybės Narius po sprendimo ZHR Pirmininko.

(C) by hm. Feliks Borodzik
webmastering by Wojciech Smolak


Leadreship

Girl Scout Organization

Boy Scout Organization